top of page

Taneční přípravka 4-6 let

Děti se naučí zábavnou formou základní taneční prvky. V hodině rozvíjíme tanečnost a hudební sluch. Ve výuce využíváme prvky z lidového tance i baletu.  Improvizace a taneční hry jim pomůžou osvojit si koordinaci těla a pohyblivost. Zaměřujeme se na každého jedince, podporujeme jeho tvořivost a lásku k tanci.

Náplň výuky je všeobecná taneční průprava, směřující k osvojení základních pohybových návyků jako je postavení těla.

Žák se naučí pracovat ve skupině. Je vnímavý k prostoru i ostatním žákům. Zná základní polohy těla ( leh, sed, sed na patách, stoj), paží i nohou. Dokáže zopakovat jednoduchý rytmický celek (tleskání, dupání). Zvládne jednoduché dětské taneční hry. Reaguje na základní tempo a náladu skladby. Využívá pohybový slovník. Jednoduše improvizuje na zadané téma. Naučí se pojmenovat části těla. Buduje schopnost pohybové paměti. Orientuje se v základních směrech( vzad, vpřed, nahoru, dolu) a prostorovém uspořádání(kruh, řada, zástup).

Přihlášky do lekcí naleznete zde 

bottom of page